💥COMBO💥 SH 2012 - 2016 BỘ CARBON 6 MÓN (chi tiết liệt kê bên dưới)