Toàn Quốc [Voucher] Áp dụng toàn hệ thống Golden Gate 100,000VNĐ (Kichi Kichi, Ashima, Gogi House, Hutong, Vuvuzela..)