GIOĂNG CAO SU CHỮ T CHỐNG ỒN CAO CẤP - quận 1,5 mét