Combo 10 đôi tất chống thối nam hàng xuất Nhật(cổ ngắn cổ cao y hình)