QUẦN NAM DÀI BO THUN ỐNG THỂ THAO CAO CẤP ( hàng loại 1)